• Banner 05

INTRASTAT - komplexní zpracování

Jsme vašim řešením v systému INTRASTAT

  • zastupování klienta u místně příslušného celního  úřadu
  • zavedení klienta do systému INTRASTAT
  • zařazení celních položek dle TARIC (určení celní položky dle nomenklatury)
  • měsíční zpracování obchodních případů v dovozu a vývozu, včetně negativních hlášení

Co je to INTRASTAT

Jedná se o evidenční a statistický  systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU, to je  mezi ČR a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž musí být splněna podmínka, že ZBOŽÍ FYZICKY PŘESTOUPILO STÁTNÍ HRANICI ČR.

Komu vzniká povinnost vykazování?

POVINNOST vykazovat data pro INTRASTAT vzniká osobám (právnickým i fyzickým) pokud jsou registrovány či identifikovány k DPH v ČR, odeslaly zboží do jiného členského státu anebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do hlášení INTRASTAT.

Kdy vzniká povinnost vykazování?

Každá osoba (firma) identifikována k DPH je povinna vykazovat údaje v systému INTRASTAT, pokud dosáhla tzv. Práh vykazování. Je to limit, který si každá osoba (firma) musí sama počítat od začátku každého kalendářního roku anebo ode dne přidělení DIČ k DPH, a to zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Výše prahů (limita povinnosti pro vykazování) je stanovena na 8 milionů Kč pro odeslané nebo 8 milionů Kč pro přijaté zboží. 


Celní služby

HARDS s.r.o - Partner v oblasti celních a přepravních služeb již od roku 1992.

NABÍDKA pro klienty firmy:

ZPRACOVÁNÍ kompletní CELNÍ DOKUMENTACE ve všech celních režimech:

  • zastupování klienta v celním řízení (přímé a nepřímé zastoupení)
  • vystavení celních dokladů (JSD, JSDd, DCH, T1, T2, EUR, CMR, CARNET  TIR apod.)

ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

  • tranzit, volný oběh, ekonomické režimy

NCTS - uživatel elektronického systému přenosu dat mezi deklarantem a celními orgány

eDOVOZ - aktivní účastník elektronického systému celní správy

DOČASNÉ USKLADNĚNÍ a VEŘEJNÝ CELNÍ SKLAD ve vlastním areálu